Gıda bankacılığı

Dezavantajlı grupların desteklenmesi ve israfın önlenmesi amacıyla ÇEKVAK bünyesinde yaşama geçirilen projeyle, giyecek, temizlik, hijyen ve gıda ürünleri bağışları, ihtiyaç sahiplerine bedelsiz dağıtılır.

Vakıf ana sözleşmemizde yer alan, Gıda Bankacılığı alanında faaliyete geçebilmek adına .../.../..... tarihli Yönetim Kurulumuzca alınan karar doğrultusunda "ÇEKVAK Gıda Bankacılığı" kurulmuştur.

Gıda Bankacılığı Nedir?

Gıda bankacılığı üretim fazlası veya sağlığa uygun olarak bağışlanan her türlü gıdayı tedarik eden, uygun şartlarda muhafaza ederek bu ürünleri doğrudan ya da kurumlar aracılığıyla ihtiyaç sahibi kişilere ulaştıran, kar amacı gütmeyen vakıf ve derneklerin oluşturduğu organizasyonları kapsayan uluslararası bir sistemdir. Bu sistemle satıcı, üretici veya çeşitli kişiler ellerinde bulunan ancak paketleme hatası, kalite bozukluğu, son kullanma tarihinin yaklaşması ve ihtiyaç fazlası olması gibi sebeplerle çöpe atılma ihtimali yüksek olan gıdaların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını amaçlamaktadır. Gıda Bankacılığı modeli ile hem gıda israfının önüne geçmeyi hem de yardıma muhtaç bireylere gerekli yardımların ulaştırılması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda ÇEKVAK olarak dezavantajlı grupların desteklenmesi ve israfın önüne geçilebilmesi adına, vakıf senedinde de yer alan "Gıda Bankacılığı" alanında faaliyet göstermektedir.

Gıda bankacılığı kapsamında Bağışa konu olabilecek mallar ve bağışın niteliği nedir?

Gıda bankacılığı kapsamında yapılacak bağışların gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddesi niteliğinde olması gerekmektedir. Yapılacak bağışlar şartlı olarak (bedelsiz olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere) yapılmalıdır.

Türkiye'de Gıda Bankacılığının Hukuki Temelleri ve Bağışçıya sağladığı vergisel avantajlar

Türkiye'de Gıda Bankacılığına ilişkin her ne kadar özel bir düzenleme olmasa da, bağışçıları gıda bankacılığına teşvik etmek amaçlı vergisel çeşitli düzenlemeler mevcuttur. Gıda bankacılığı kapsamında bağış yapan kurumlar vergi muafiyetinden yararlanabilecektir.

02.01.2004 tarihli, 25334 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5035 Sayılı "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile Gelir Vergisi Kanununun (GVK) 40 ve 89 no'lu maddelerinde ve 3065 sayılı KDV Kanununun 17 no'lu maddesinde yapılan değişikliklerle;

GVK 40. Madde: "Ticari Kazancın Tespitinde İndirilecek Giderler" başlıklı maddesine, "gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara, Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, bağışlanan gıda maddelerinin maliyet bedelinin, matrahın tespitinde gider olarak kaydedileceği" hükmü eklenmiştir.

GVK 89. Madde: Mükelleflerin yıllık beyanname ile bildirecekleri gelirlerden yapabilecekleri indirimleri listeleyen bu maddeye, "fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara, Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, bağışlanan gıda maddelerinin maliyet bedelinin tamamı, yıllık beyanname ile bildirilen gelirden indirilir" hükmü eklenmiştir.

KDVK 17. Madde: "Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar" başlıklı maddeye gıda bankacılığı ile ilgili olarak, "fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda maddelerinin teslimi KDV'den müstesnadır" hükmü eklenmiştir.

251 No'lu Gelir Vergisi Tebliği (RG No: 25409, 21.03.2004): Bu tebliğ ile 5035 sayılı kanuna atıfta bulunularak, gıda bankacılığı kapsamında yapılacak bağışlara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Tebliğe göre, bağışın tüzüğünde veya senedinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapacağı hükmü bulunana bir derneğe veya vakfa yapılması gerekmektedir. Tebliğde ayrıca, bağışa konu mallar, bağışın niteliği, bağışı yapanların ve alanların düzenlemesi gereken evraklar, kayıt düzeni ve beyannamelerde gösterim gibi konular da belirtilmiştir.

31.12.2004 tarihli, 25607 3. Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirası'na Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile, gıda bankacılığının kapsamı genişletilmiş ve giyecek, temizlik, yakacak bağışlarının da maliyet bedeli üzerinden gider kaydedilebileceği hükmü konmuştur.

 

 

Bağışçımız Olun

Sosyal sorumluluk çabalarımızda sizleri de yanımızda görmek istiyoruz.

Şimdi Bağış Yap!